ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ เปิดคัดนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

 
  

 

 

ม.ภาคฯ เปิดคัดนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

ชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

1. หลักเกณฑ์การรับทุน
            1.1 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
 
- เป็นนักเรียน,นักศึกษาผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนปกติ ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในคณะและสาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
- เป็นนักเรียน,นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)       ​
- ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากสถาบันอื่นในเวลาเดียวกัน​
- ต้องไม่เคยเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาก่อน
- เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมกับสถานศึกษา หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
- มีเกณฑ์ประเมินผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมรวมในการยื่นสมัคร มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 (GPA)
- คุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นสมควร

1.2 ทุนการศึกษา จะพิจารณามอบทุนให้ตามอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาที่เกิดขึ้นจริง โดยทุนการศึกษาจะพิจารณาจากค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าหน่วยกิต

1.3 คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดให้ทุนการศึกษา ดังนี้
                      
1.3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 สาขาวิชา ดังนี้                       
1) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
 วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
 วิชาเอกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                           
2) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                              
3) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                           
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     
                   
1.3.2 คณะบริหารธุรกิจ  6 สาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาการเงิน                                                       
2) สาขาวิชาการตลาด                                                      
3) สาขาวิชาการจัดการ                                                     
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                          
5) สาขาวิชาการท่องเที่ยว                                                 
6) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                
                               
1.3.3 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 สาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                             
2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                                       
3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                                   
4) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต                
                       
1.3.4 คณะศึกษาศาสตร์ 2 สาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                           
2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     

 

1.4 ทุนการศึกษาประเภท/ความสามารถ/ที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร เพื่อชิงทุนการศึกษา

*กลุ่มประเภทความสามารถด้านการแสดง​
ผู้ที่มีความสามารถด้าน การเต้น,รำไทย,รําไทยประยุกต์    (นักศึกษาหญิง)                 
- ผู้ที่มีความสามารถด้าน การเต้น,รำไทย,รําไทยประยุกต์  (นักศึกษาชาย)          
- ผู้ที่มีความสามารถด้าน การร้องเพลง   (นักศึกษาหญิง)                                                             
- ผู้ที่มีความสามารถด้าน การร้องเพลง   (นักศึกษาชาย)   ​
                                                       
**กลุ่มประเภทความสามารถด้านดนตรี
- กลองชุด                                      
- เครื่องดีดสากล เช่น กีต้าร์,เบส ฯลฯ    
- เครื่องเป่า                                      
- คีย์บอร์ดไฟฟ้า      

 

2. การรับสมัครและวิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา


2.1) สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่จุดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางออนไลน์ได้ทาง Facebook : สำนักกิจการนักศึกษา มภน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

 

********* Dowload ใบสมัครขอรับทุน *************
            

2.2) หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา


- ใบสมัครทุนประเภทความสามารถพิเศษ พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วนจำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายนักเรียนไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ใช้ติดลงบนใบสมัคร)
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6),ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 ฉบับ
- แฟ้มแสดงผลงานของนักศึกษาทางด้านต่างๆ

 

โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

* กลุ่มประเภทความสามารถด้านการแสดง

ผู้ที่มีความสามารถด้าน การเต้น,รำไทย,รําไทยประยุกต์ ผู้สมัครต้องส่งคลิปวิดีโอการแสดงของตนเองโดยใช้เวลาในการแสดง อย่างน้อย 02.00 นาที และส่งไฟล์มาในรูปแบบ แผ่น DVD มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 720P แนบมาพร้อมกับแฟ้มแสดงผลงานของผู้สมัคร  

- ผู้ที่มีความสามารถด้าน การร้องเพลง ผู้สมัครต้องส่งคลิปวิดีโอการแสดงของตนเองโดยใช้เวลาในการแสดง อย่างน้อย 03.00-05.00 นาที และส่งไฟล์มาในรูปแบบ แผ่น DVD โดยต้องได้เสียงที่ชัดเจน แนบมาพร้อมกับแฟ้มแสดงผลงานของผู้สมัคร  

 

** กลุ่มประเภทความสามารถด้านดนตรี

ผู้สมัครต้องส่งคลิปวิดีโอการแสดงของตนเองโดยใช้เวลาในการแสดง อย่างน้อย 03.00 นาที และส่งไฟล์มาในรูปแบบ แผ่น DVD มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 720P และต้องได้เสียงที่ชัดเจนแนบมาพร้อมกับแฟ้มแสดงผลงานของผู้สมัคร  

 

2.3) ส่งใบสมัครและแฟ้มสะสมผลงาน ก่อนวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  

- ส่งเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักกิจการนักศึกษา กลุ่มงานสวัสดิการและวินัยนักศึกษา

- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ งานกองทุนฯ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ 199/19  ถนนมิตรภาพ ตำบทในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 

2.4) สอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 7

2.5) รายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสัมภาษณ์พร้อมประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่อาคาร 5 ชั้น 7  ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น.

2.6) ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนประเภทความสามารถพิเศษ (ประเภททุนศิลปวัฒนธรรม) ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ www.neu.ac.th และ Facebook: สำนักกิจการนักศึกษา มภน

2.7 กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยทางผู้ดูแลทุนจะโทรแจ้งตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครระบุไว้ **

 

3. เงื่อนไขในการหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษา ดังนี้

3.1) นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม ต่ำกว่า 2.00 ต่อปีการศึกษา

3.2) ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านในรายวิชาใดวิชาหนึ่งในแต่ละภาคการศึกษา หรือต้องการลงทะเบียนเรียนซ้ำ นักศึกษาต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

3.3)  กระทำผิดกฎระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงและ/หรือได้รับการพิจารณาภาคทัณฑ์

3.4)  ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตรปกติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3.5) ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน/ร่วมงาน ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชากำหนด

3.6)  ขาดฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง

3.7) เงื่อนไขอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ผู้ดูแลทุนเห็นสมควร

 

** สอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม โทร.086-8533992 อ.อิสรพงศ์ คงคาชาติ **

 

 

 

 

 Dowload ใบสมัครขอรับทุน

อ่าน : 2,423ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-27 23:18:03

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง