ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

 
  


           มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีไหว้ครูซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดกันมายาวนานทุกปี เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอน และเพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้เกิดความประทับใจ และเกิดความศรัทธาในการเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เกิดความรักในสถาบัน ตลอดจนได้ทำกิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่และคณาจารย์ภายในคณะและเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม  โดยเฉพาะด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา และตามปณิธานการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ คุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ 

 

            มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ และครูอาจารย์ในปัจจุบัน การจัดพิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย ผศ.ดร.กนกอร บุญมี  รองอธิการบดี  และคณาจารย์ฝ่ายบริหาร ตลอดจนคณาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่  ณ หอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 มีนักศึกษาเข้าร่วมพิธี กว่า 1,500 คน

 

 

 

 

 

              โดยความสำคัญในพิธีไหว้ครู คือ การสำรวมใจรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์  ช่วงเช้าประธานในพิธีนำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทำพิธีเจิมหนังสือ เพื่อเป็นสิริมงคล ให้แก่ผู้ที่ร่วมในพิธี เสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครูและขับเสภาเทิดพระคุณครู  นักศึกษาทุกคนจึงร่วมกันขับร้องเพลงพระคุณที่สาม โดยการนำของนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม และขับร้องเพลงประสานเสียงพร้อมดนตรี  ตัวแทนแต่ละคณะ นำพานที่เตรียมไว้ลำเรียงไปอภิวาทบูชาครูอย่างนอบน้อม โดยมีนักศึกษาปริญญาเอก, ปริญญาโท, ป.บัณฑิต ขึ้นมอบพานพร้อมกันเป็นชุดแรก ต่อเนื่องด้วยพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน โดยมีนายรุ่งสุริยา  หมวดรัก นายกสโมสรนักศึกษา เป็นผู้กล่าวนำ  พร้อมชมการแสดงชุดบูชาครู โดยนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              จากนั้นเป็นการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ทุนบุคลากร  โดยแบ่งทุนออกเป็น 8 ประเภท ประกอบด้วย 1.ทุนราชประชานุเคราะห์  2.ทุน NEU.Challenge 3.ทุนศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  4.ทุนกีฬา 5.ทุนเรียนดี 6.ทุนกิจกรรมดีเด่น 7.ทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8.พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูอาจารย์ดีเด่น ประจำคณะต่างๆ ปีการศึกษา 2562  และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนศรีกระนวน ที่สามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านในระดับ N4 และ N5 จำนวน 12 ทุน สนับสนุนโดย บริษัทโตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  

 

 

 

 

              ดร.เอกอนัน สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ความว่า “เราทั้งหลายซึ่งเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ มีความยินดีและขอประกาศรักนักศึกษาทั้งหลายเป็นศิษย์  และนับแต่นี้ไปความสัมพันธ์ระหว่างครูและลูกศิษย์จะมีอยู่ตลอดไป  มิได้หมายความว่าจะเป็นครูและเป็นศิษย์เฉพาะวันนี้  และมิได้หมายความว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะไม่เป็นศิษย์และเป็นครูกันอีก   เพราะความเป็นศิษย์เป็นครู เป็นความผูกพันที่มีต่อกันตลอดไป ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

            

 

 

 

 

อ่าน : 1,929ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-27 23:18:09

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง