ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN Thailand ครั้งที่ 1 /2562

 
  

 

 

เมื่อวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562  ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โกวิทย์  แสนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา อ.พรหมชัย  สุพรรณ รองผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เดินทางเข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย  Sustainable University Network of Thailand (SUN) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.เอกชัย  มหาเอก  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ปี 2562 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ อาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

 

 

ซึ่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ( Sustainable University Network of Thailand ) เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2559  เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  ที่ยกระดับบทบาท ภารกิจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของนโยบายความยั่งยืนและเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 30 มหาวิทยาลัย และอยู่ภายใต้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 

 

ทั้งนี้  การประชุม  (SUN)  ถือเป็นเวทีสำคัญอันจะเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และการสร้างความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงต่อบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ นำสู่การเป็นต้นแบบสำคัญของภาคส่วนภายในสังคมของประเทศที่สามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อการขยายผลการดำเนินงานสู่ภาคส่วนอื่นได้ต่อไปในอนาคต 

 


 

 

อ่าน : 1,018ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-27 22:22:10

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง