ข่าวทั่วไป/ขอเชิญเข้าร่วมงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 
  

กำหนดการ

 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ที่  18  พฤศจิกายน 2561
ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

……………………………………………………………

 

 

เวลา

08.00 น.            - นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 , 2/2561

                            และ  ภาคฤดูร้อน/2561   ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์

 

09.00 น.            - พิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561 

                            โดย ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

                           กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

 

09.30 น.           - “ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน”  โดย วิทยากร จากจัดหางาน จังหวัดขอนแก่น

 

10.30 น.           - บรรยายธรรม โดย พระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต หัวข้อ  “หลักการดำเนินชีวิต หลังสำเร็จการศึกษา”

 

12.00 น.           - เสร็จพิธี

            

 

 

……………………………………………………………

 

หมายเหตุ  *  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อ่าน : 1,818ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-27 23:18:22

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง