ข่าวทั่วไป/NEU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ที่ 2/2561

 
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

 

คณะที่เปิดรับ ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ปริญญาตรีที่เปิดรับสมัคร

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ 

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 

 คลิกสมัครเรียนที่นี่ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปริญญาโทที่เปิดรับสมัคร

 

 คณะบริหารธุรกิจ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

 คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 

 คลิกสมัครเรียนที่นี่

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปริญญาเอกที่เปิดรับสมัคร

 

 คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 

 คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

 คลิกสมัครเรียนที่นี่

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

  ผู้ที่สนใจสมัครเรียนด้วยตนเอง  ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561 (ทุกวันอังคาร - อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารสำนักอธิการบดี หรือ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที  065-4906343 (อ.หวาน), 092- 9369490 (อ.บิว),  088-6863839 (อ.ปุ้น)  >> สนใจสมัครเรียนคลิก

 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณธรรม และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง พร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาการค้นคว้า วิจัย  และการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นการให้ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่ชุมชน หมดยุคการรับเข้าทำงานเพราะสถาบัน  เพราะปัจจุบัน "คุณภาพผู้เรียน" สำคัญที่สุด 

 

 

อ่าน : 5,589ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-27 22:42:25

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง