ข่าวทั่วไป/ขอเชิญร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อุดมศึกษากับการวิจัย และนวัตกรรม” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร

 
  

 

ขอเชิญร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อุดมศึกษากับการวิจัย และนวัตกรรม”

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร

(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 (NEUNIC 2018)

 

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น.

ณ อาคารประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

ประวัติวิทยากร

- คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (9 ธ.ค. พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558)

- ประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ (9 ธ.ค. พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)

- หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วาระที่ 1 (วันที่ 20 ก.พ. พ.ศ. 2548 - 19 ก.พ.

       พ.ศ. 2552), วาระที่ 2 (วันที่ 20 ก.พ. พ.ศ. 2552 - 8 ธ.ค. พ.ศ. 2554)

- รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช (12 ธ.ค. พ.ศ. 2543 - 19 ก.พ. พ.ศ. 2548)

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2 ธ.ค. พ.ศ. 2534 - 11 ธ.ค. พ.ศ. 2543)

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2558 - 30 ก.ค. 2560)

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)

 

ข้อมูลจาก wikipedia

 

 

อ่าน : 3,047ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-10-27 23:08:33

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง