ข่าวทั่วไป/นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ภาคฯ ได้รับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์

 
 



 

 

          ขอแสดงความยินดี  กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัลการเขียน

ข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ ระดับชมเชย  จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี

2560 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560

 

รายชื่อตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน และได้รับรางวัล มีดังนี้

1. นายชัยมงคง  มีเกิด

2. นายกฤต  เหล่าทองสาร

3. นายรุ่งโรจน์  สีแก้ว

 

โดยมีอาจารย์นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน และได้รับรางวัลในครั้งนี้ คือ

1. อาจารย์วรินทร์  ไทยรักษ์

2. อาจารย์พันธวุธ  จันทรมงคล

3. อาจารย์วีรวิชญ์  เลิศรัตน์ธำรงกุล

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 1,226ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-10-27 22:47:34

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง