ข่าวทั่วไป/ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับรางวัลชมเชย

 
  

      ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับรางวัล

ชมเชย จากโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ อุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดย คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งได้จัดโครงการแข่งขันทักษะด้านการบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษาในวันพฤหัสบดี

ที่ 17 สิงหาคม 2560  ห้อง 844 (ห้องการเรียนรู้รัฐประศาสนศาสตร์) อาคารกาญจนาภิเษก ตึก 8 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

     จากทีมตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ถึง 30 ทีม โดยทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นายนฤเบศร์ ฤทธิธรรมกุล นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

และ นางสาวจิติรัฐ อิงชัยภูมิ นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีทีมตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันอีก 2 ทีม คือ

   1. นางสาวนัณธรารัตน์ สมควร นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

   2. นายศุภมงคล เรื่องเจริญรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

   3. นางสาวชุติมันต์ ทะสูง นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   4. นายศิวพันธ์ ศิริประพต นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

โดยมี อาจารย์ มาลีรัตน์ สาผิว และ อาจารย์ พรสวรรค์ ชัยมีแรง เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

 

 

 

 

อ่าน : 1,839ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-10-27 22:35:30

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง