ข่าวทั่วไป/ขอแสดงความยินดีกับ นายอลงกรณ์ เรืองวงศ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 
  

     

      มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแสดงความยินดี กับ นายอลงกรณ์ เรืองวงศ์ ศิษย์เก่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลรับวุฒิบัตรจากการทำคะแนนสอบสูงสุด เพื่อขอรับใบประกอบ

วิชาชีพจากสภาวิศวกร

 

      เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559  ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกรมอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่

สมาชิก สภาวิศวกร ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับ

แรก ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานสภาวิศวกร ประกอบด้วย
1. นายอลงกรณ์ เรืองวงศ์
2. นายคมกริช  เรืองเดช

 

 

 

ภาพ/ข่าวจาก : สภาวิศวกร

 

อ่าน : 5,130ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-10-27 21:51:40

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง