ข่าวทั่วไป/ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 
  

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
สามารถแข่งขันคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักศึกษาต้นแบบ..รู้ใช้โทรคมนาคมอย่างเท่าทัน”

 

โดยมีตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมดังนี้
1.นางสาวศิริลักษณ์ จำปามูล
2.นางสาวอาทิตยา สงมหาดไทย
3.นางสาวจุฑารัตน์ สอนวิเศษ

 

 

 

 

 

 

    สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัด
ให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักศึกษาต้นแบบ..รู้ใช้โทรคมนาคมอย่างเท่าทัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันรวมถึงสามารถเผยแพร่ความรู้ไปยังบุคคลอื่น ใน
การสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งการอบรมดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทน
นิสิตนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน
จำนวน 12 แห่ง รวมทั้งสิ้น 42 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารหอประชุม
ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

 

ขอบคุณภาพ และเนื้อหาข่าวจาก :
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 

อ่าน : 1,883ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-10-27 22:38:02

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง