art.neu.ac.th สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  | 
ตารางการอบรมและสอบ CEFR สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก) ปีการศึกษา 1/2562
59

  ตารางการจัดอบรมและจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก) ปีการศึกษา 1/2562


 

วันที่


เวลา


กิจกรรม


สถานที่


จำนวน(40ชั่วโมง)


5 ตุลาคม 2562


16.00-20.00


อบรม


อาคาร 9


4


6 ตุลาคม 2562


16.00-20.00


อบรม


อาคาร 9


4


12 ตุลาคม 2562


16.00-20.00


อบรม


อาคาร 9


4


13 ตุลาคม 2562


08.00-20.00


อบรม และสอบครั้งที่ 1


อาคาร 9 และ 5


12


26 ตุลาคม 2562


16.00-20.00


อบรม


อาคาร 9


4


27 ตุลาคม 2562


16.00-20.00


อบรม


อาคาร 9


4


2 พฤศจิกายน 2562


16.00-20.00


สอบครั้งที่ 2


อาคาร 5


4


3 พฤศจิกายน 2562


16.00-20.00


สอบครั้งที่ 2


อาคาร 5


4

 

หมายเหตุ :นักศึกษาที่สมัครอบรม CEFR ตรวจสอบรายชื่อในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่ห้อง 227


* รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562  ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เท่านั้น *